or browse images by category
and choose the right mode
Black&White
Billion Colours
Original Print
Shutterstock neexistuje. Shutterwhat? Never Heard about It! ― The Chief of Linostock

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Vymezení pojmů

Poskytovatel

Linostock

Magdalena Rutová

DIČ: CZ8862290063

IČ: 05162513

chief@linostock.com

Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Linorytům a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

 

Nabyvatel

Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na stránce www.linostock.com zakoupila Linoryty a jíž Poskytovatel uděluje Licenci k užití Linorytů způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách.

 

Linoryt

Linorytem se v tomto případě rozumí digitální rozmnoženina pořízená původně technikou linorytu v databázi Poskytovatele přístupné na www.linostock.com, kterou Nabyvatel získal zakoupením na této stránce a dále s ní bude nakládat způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.

 

Užití

Užitím Linorytu se rozumí jakákoliv forma zpřístupnění Linorytu celého či jeho části, v původní nebo jinak zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny tiskové, fotografické, elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, pronájem, půjčování, vystavování a i zpřístupňování v nehmotné podobě sdělováním veřejnosti včetně vysílání televizí a zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí.

 

Licence

Licencí se rozumí oprávnění užít Linoryt / Linoryty způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání Ceny Linorytu na účet Poskytovatele při její bezhotovostní platbě.

 

Předmět obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Linorytu Poskytovatelem Nabyvateli.

 

Licence

Poskytovatel uděluje Nabyvateli souhlas s užitím Linorytu, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence):

Nevýhradnost Licence: Licence je nevýhradní.

 

Způsob užití: v podobě tiskové rozmnoženiny, elektronické rozmnoženiny, rozmnoženiny zachycené na datovém nosiči nebo, ve formě sdělování veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání či prostřednictvím sítě Internet nebo obdobné sítě. Nabyvatel je na základě jedné Objednávky oprávněn užít Linoryt / Linoryty jedním nebo více z výše uvedených způsobů.

Územní rozsah Licence: neomezený.

Časový rozsah Licence: neomezené.

 

Další práva a povinnosti Nabyvatele

 

Úpravy Linorytu

Linoryt nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty.

 

Užití Linorytu

Nabyvatel je oprávněn a povinen užít Linoryt pouze v souladu s udělenou Licencí. V případě potřeby či zájmu Nabyvatele o jakékoliv výjimky a odchylky od ujednání těchto Obchodních podmínek, je Nabyvatel oprávněn kontaktovat kdykoliv Poskytovatele. Bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem, kterou dojde k rozšíření Licence, však bude jakékoliv jiné užití Fotografií než v souladu s těmito Obchodními podmínkami znamenat jejich porušení a bude mít odpovídající právní následky.

Zákaz udělení podlicence

Fotografie nesmí být Nabyvatelem bez souhlasu Poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiřovány (distribuovány), půjčovány, zpřístupňovány či jinak poskytovány třetím osobám nad rámec udělené Licence.

 

Kredit

Nabyvatel je vždy povinen při užití každého Linorytu uvádět tzv. kredit, tj. označení LINOSTOCK a jméno autora, např. ve tvaru: LINOSTOCK/Chief. V případě tištěných knižních publikací je Nabyvatel povinen uvést tento kredit ve tvaru např.: © LINOSTOCK (ilustrace).

 

Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě jako cena za každý Linoryt zvlášť. V databázi Poskytovatele jsou Ceny uvedeny u jednotlivých Linorytů a jejich formátů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

6. Objednávka a dodání Fotografií

Objednávka - Nabyvatel vybírá Linoryty z databáze Poskytovatele na www.linostock.com. Po registraci, jejíž podmínkou je seznámení se s těmito Obchodními podmínkami, je Nabyvateli umožněno ukládat vybrané Linoryty do "nákupního košíku". Po ukončení výběru má Nabyvatel možnost zkontrolovat obsah svého "nákupního košíku", cenu a vybraný barevný mód jednotlivých Linorytů (Objednávka); v případě potřeby může Nabyvatel z "nákupního košíku" některé položky odebrat. Pokud již Nabyvatel nechce na obsahu svého „nákupního košíku“ nic měnit, Objednávku odešle.

Způsob platby - V dalším kroku Nabyvatel zvolí způsob platby celkové Ceny Linorytů. Platbu je možno provést bezhotovostně platební kartou přímo v internetové aplikaci Poskytovatele. Zvolením způsobu platby Ceny Linorytu/ů je Objednávka ukončena a odeslána Poskytovateli.

 

Uvolnění Fotografií

Jakmile Poskytovatel obdrží ověření platební karty Nabyvatele při platbě kartou, uvolní Nabyvateli Linoryt ke stažení za pomoci odkazu zaslaného Nabyvateli na jeho emailovou adresu bezprostředně po zaplacení objednávky.

 

Sankce

Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Linorytů - Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v těchto Obchodních podmínkách, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

 

8. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem.

9. Kontaktní údaje Poskytovatele

E-mail: chief@gmail.com

Tel.: +420732367373

Adresa: Linostock, Magdalena Rutová, Tomášská 10, Praha 1, 11800

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 6. 2016